Shanghai China Restaurant

415-621-8188

1559 Mission St, San Francisco, CA, 94103-2543

PDF: To-Go Menu

Shanghai China Restaurant×