Lock Chun Restaurant

408-249-2784

4495 Stevens Creek Blvd, Santa Clara, CA, 95051-6856

PDF: To-Go Menu

Lock Chun Restaurant×