Hunan Taste Restaurant

408-295-1186

998 N 4th St, San Jose, CA, 95112-4939

PDF: To-Go Menu

Hunan Taste Restaurant×