432 N MAIN ST, LOGAN, UT, 84321-3933 
435-753-5789