480 Old Smizer Mill Rd, Fenton, MO, 63026 
636-326-8099