China House Restaurant

510-521-2500

2328 Santa Clara Ave, Alameda, CA, 94501-4522

PDF: To-Go Menu

China House Restaurant×